c路 - 1021. 个位数统计 (15)——C语言

分类:c语言 2018年05月16日 20:52:54 2657次浏览 

给定一个k位整数N = dk-1*10k-1 + ... + d1*101 + d0 (0<=di<=9, i=0,...,k-1, dk-1>0),请编写程序统计每种不同的个位数字出现的次数。例如:给定N = 100311,则有2个0,3个1,和1个3。

输入格式:

每个输入包含1个测试用例,即一个不超过1000位的正整数N。

输出格式:

对N中每一种不同的个位数字,以D:M的格式在一行中输出该位数字D及其在N中出现的次数M。要求按D的升序输出。

输入样例:

100311

输出样例:

0:2
1:3
3:1

代码演示

#include<stdio.h>  
#include<string.h>  
int main()  
{  
    char num[10000];  
    int result[10]={0};  
    int i;  
    scanf("%s",num);  
    for(i=0;i<strlen(num);i++)  
    {  
        result[(int)(num[i]-'0')]++;  
    }  
    for(i=0;i<10;i++)  
    {  
        if(result[i]!=0)  
            printf("%d:%d\n",i,result[i]);  
    }  
    return 0;  
}


原文链接:https://blog.csdn.net/sinat_30002333/article/details/78459134

发表评论